Tháng Tư 18, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = {x^4} – 2{{\rm{x}}^2} + 1$
B. $y = – {x^4} – 2{{\rm{x}}^2} + 1$
C. $y = – {x^4} + 2{{\rm{x}}^2} + 1$
D. $y = {x^4} + 2{{\rm{x}}^2} + 1$
Hướng dẫn

$y=-x^4-2x^2+1$
Đáp án B