Tháng Ba 1, 2024

Đường cong (C) được biểu diễn bởi nét liền trong hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số

Đường cong (C) được biểu diễn bởi nét liền trong hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = – {\left| x \right|^3} + 3\left| x \right|$
B. $y = \left| {{x^3} – 3x} \right|$
C. $y = {x^3} – 3x$
D. $y = \left| {{x^3}} \right| – 3\left| x \right|$
Hướng dẫn
Đường cong đã cho được tạo bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ qua phép đối xứng trụ Oy.
Ta thấy f(x) là hàm số bậc 3, có hệ số của $x^3$ dương nên loại đáp án A.
Vì đường cong được tạo bởi phép đối xứng qua trục tung nên nó là đồ thị hàm số$y = f\left( {\left| x \right|} \right)$ .
Vậy D là phương án đúng.