Tháng Ba 1, 2024

Đồ thị hàm số $y = {x^4} – 3{{\rm{x}}^2} + 4$ và đồ thị hàm số $y = {x^2} + 1$ có tất cả bao nhiêu điểm chung ?

Đồ thị hàm số $y = {x^4} – 3{{\rm{x}}^2} + 4$ và đồ thị hàm số $y = {x^2} + 1$ có tất cả bao nhiêu điểm chung ?
A. 0
B. 4
C. 1
D. 2
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm:
${x^4} – 3{x^2} + 4 = {x^2} + 1 \Leftrightarrow {x^4} – 4{x^2} + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} {x^2} = 1\\ {x^2} = 3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \pm 1\\ x = \pm \sqrt 3 \end{array} \right.$