Tháng Ba 3, 2024

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình ${x^3} – 6{x^2} + 9x – 3 – m = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt, trong đó có hai nghiệm lớn hơn 2.
A. m > 0
B. -1
Dựa vào bảng biến thiên, để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt, trong đó có hai nghiệm lớn hơn 2 khi và chi khi y = m cắt đồ thị hàm số y =f(x) tại ba điểm phân biệt và hai điểm có hoành độ lớn hơn khi: $f\left( 2 \right) > m > f\left( 3 \right) \Leftrightarrow – 1 > m > – 3 \Leftrightarrow – 3 < m < - 1.$