Tháng Hai 24, 2024

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?

Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?
A. $y = \frac{{{x^2} + 1}}{{x – 1}}$
B. $y = \frac{{x – 1}}{{{x^2} + 1}}$
C. $y = \frac{{x – 1}}{{x + 2}}$
D. $y = \frac{1}{{x – 1}}$
Hướng dẫn
Xét lần lượt các phương án.
$\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{{x^2} + 1}}{{x – 1}} = + \infty ;\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } \frac{{{x^2} + 1}}{{x – 1}} = – \infty$
Vậy hàm số này không có tiệm cận ngang, vậy A là phương án cần tìm.
Kiểm tra tương tự với các phương án còn lại.