Tháng Tư 19, 2024

Cho hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}(c \ne 0,ad – bc \ne 0)$ có bảng biến thiên dưới đây:

Cho hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}(c \ne 0,ad – bc \ne 0)$ có bảng biến thiên dưới đây:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=-2 làm tiệm cận đứng.
B. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng y=2 làm tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(2;-2)
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – \infty ; – 2} \right);\left( { – 2; + \infty } \right).$
Hướng dẫn
Từ bảng biến thiện suy ra đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=-2 làm tiệm cận đứng, y=2 làm tiệm cận ngang.
Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(-2;2) là giao điểm của hai đường tiệm cận.
Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { – \infty ; – 2} \right);\left( { – 2; + \infty } \right).$