Tháng Tư 16, 2024

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

A. $f\left( x \right) = \frac{{x + 2}}{{x + 1}}$
B. $f\left( x \right) = \frac{{x – 2}}{{x + 1}}$
C. $f\left( x \right) = \frac{{x – 2}}{{x – 1}}$
D. $f\left( x \right) = \frac{{x + 2}}{{x – 1}}$
Hướng dẫn
Dựa vào bảng biến thiên và đáp án ta thấy:
Đồ thị hàm số có TCĐ và TCN lần lượt là $x = – 1,y = 1$ loại C, D.
Hàm số đồng biến trên khoảng xác định, loại A.
Vậy B là phương án đúng.