Tháng Ba 1, 2024

Cho A, B là các giao điểm của đường thẳng y=-12x-9 và đồ thị hàm số

Cho A, B là các giao điểm của đường thẳng y=-12x-9 và đồ thị hàm số $y = – 2{x^3} + 3{x^2} – 2.$ Biết A có hoành độ {x_A} = – 1. Tìm độ điểm B.
A. $B\left( { – 1;3} \right)$
B. $B\left( {0; – 9} \right)$
C. $B\left( {\frac{1}{2}; – 15} \right)$
D. $B\left( {\frac{7}{2}; – 51} \right)$
Hướng dẫn
Phương trình hoành độ giao điểm là:
$- 2{x^3} + 3{x^2} – 2 = – 12x – 9 \Leftrightarrow 2{x^3} – 3{x^2} – 12x – 7 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = – 1 \Rightarrow y = 3\\ x = \frac{7}{2} \Rightarrow y = – 51 \end{array} \right.$
Vậy: $B\left( {\frac{7}{2}; – 51} \right).$