Tháng Ba 1, 2024

Cho hàm số y=f(x) xác định trên

Cho hàm số y=f(x) xác định trên \mathbb{R} \setminus \left \{ -1 \right \} , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình f(x)=m có ba nghiệm thực phân biệt.
A. $\left [ -2;3 \right ]$
B. $( -2;3 )$
C. $(-2;3]$
D. $(-\infty ;3]$
Hướng dẫn
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có ba nghiệm phân biệt khi -2 < m < 3