Tháng Tư 18, 2024

Cho hàm số có đồ thị dưới đây

Cho hàm số có đồ thị dưới đây

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Giá trị cực đại của hàm số là x = – 1
B. Giá trị lớn nhất của hàm số là 4
C. Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và đạt cực tiểu tại x = 1
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1 và đạt cực đại tại x = 0
Hướng dẫn
Hàm số đạt cực đại tại x = -1
Hàm số đạt cực trị tại x = 1
Gía trị cực đại 4, giá trị cực tiểu 0