Tháng Ba 3, 2024

Cho hàm số có đồ thị dưới đây

Cho hàm số có đồ thị dưới đây

Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên $\left( { – \infty ; – 1} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)$ và nghịch biến trên (-1; 1)
B. Hàm số đồng biến trên $\left( { – \infty ; – 1} \right) ; \left( {1; + \infty } \right)$ và nghịch biến trên (-1; 1)
C. Hàm số nghịch biến trên $\left( { – \infty ; – 1} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)$ và đồng biến trên (-1; 1)
D. Hàm số nghịch biến trên R \ (-1; 1)
Hướng dẫn
Hàm số đồng biến trên $(-\infty ;-1);(1;+\infty )$
Hàm số nghịch biến trên (-1; 1)