Tháng Ba 3, 2024

Cho đồ thị hàm số sau. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Cho đồ thị hàm số sau. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x=-\frac{3}{2}$ đường tiệm cận ngang $y=\frac{1}{2}$
B. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $y=\frac{1}{2}$ đường tiệm cận ngang $x=-\frac{3}{2}$
C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận, đó là $x=-\frac{3}{2}$
D. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận, đó là $y=\frac{1}{2}$
Hướng dẫn

Đáp án A