Tháng Ba 1, 2024

Cho hàm số $y = \frac{{x + 3}}{{x – 1}}$ có đồ thị hàm số. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Cho hàm số $y = \frac{{x + 3}}{{x – 1}}$ có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số có tập xác định D=R\{1}
B. Hàm số có đạo hàm $y’ = \frac{{ – 4}}{{{{(x – 1)}^2}}} < 0,\,\,\,\forall x \ne 1$ C. Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left( { - \infty ;\,\,1} \right);\left( {1;\,\, + \infty } \right)$ D. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(1;1) Hướng dẫn Hàm số $y=\frac{x+3}{x-1}$, TXĐ: $D = R\backslash \left\{ 1 \right\}$ Có đạo hàm $y' = \frac{{ - 4}}{{{{(x - 1)}^2}}} < 0,\,\,\,\forall x \ne 1$ Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left( { - \infty ;1} \right);\left( {1; + \infty } \right)$ Vậy C là khẳng định sai.