Tháng Mười Hai 6, 2023

Cho đồ thị $(C): y=ax^4+bx^2+c$. Xác định của a; b; c biết hình dạng đồ thị như sau:

Cho đồ thị $(C): y=ax^4+bx^2+c$. Xác định của a; b; c biết hình dạng đồ thị như sau:

A. a > b và b < 0 và c > 0
B. a > b và b > 0 và c > 0
C. Đáp án khác
D. a > b và b > 0 và c < 0 Hướng dẫn Đồ thị hàm số có chiều từ trên xuống ⇒ a > 0
Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị ⇒ a và b trái dấu ⇒ b > 0
Điểm (0;c) có tung độ dương ⇒ c > 0
Đáp án A