Tháng Hai 24, 2024

Với giả thiết đó, hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau về đồ thị hàm số?

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên các khoảng $(0; + \infty )$ và thỏa mãn $\mathop {\lim }\limits_{x \to +\infty } f(x) = 2$. Với giả thiết đó, hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Đường thẳng y=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=f(x).
B. Đường thẳng y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x).
C. Đường thẳng y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x).
D. Đường thẳng y=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=f(x).
Hướng dẫn
Ta có
Đường thẳng y=y0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f\left( x \right) = {y_0},\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } f\left( x \right) = {y_0}$.
Vậy ta thấy C đúng.