Tháng Ba 5, 2024

Khẳng định nào sau đây là đúng về tiệm cận của đồ thị hàm số?

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên các khoảng$(0; + \infty )$và thỏa mãn $\mathop {\lim }\limits_{x \to +\infty } f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đường thẳng y=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$
B. Đường thẳng x=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$
C. Đường thẳng y=2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$
D. Đường thẳng x=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$
Hướng dẫn
Đường thẳng $y = {y_0}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn $\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f\left( x \right) = {y_0},\,\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } f\left( x \right) = {y_0}$.
Vậy C đúng.