Tháng Hai 24, 2024

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {{m^2}{x^2} + m – 1} }}$ có hai đường tiệm cận ngang.
A. $m \in \left( { – \infty ;1} \right)\backslash \left\{ 0 \right\}$
B. $m \in \left( { – \infty ;1} \right)\backslash \left\{ {0;\frac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{2};\frac{{ – 1 – \sqrt 5 }}{2}} \right\}$
C. $m \in \left( { – \infty ;1} \right)\backslash \left\{ {\frac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{2};\frac{{ – 1 – \sqrt 5 }}{2}} \right\}$
D. m<1
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số $y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}},(c \ne 0,ad – bc \ne 0)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $x=-\frac{a}{c}.$
Vậy đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng x=–1, y=3.