Tháng Tư 19, 2024

Tìm toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 5$.

Tìm toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = {x^3} – 3x + 5$.
A. (0;5)
B. (1;3)
C. (-1;1)
D. Không có điểm uốn.
Hướng dẫn
$y = {x^3} – 3x + 5 \Rightarrow y’ = 3{x^2} – 3 \Rightarrow y” = 6x$
$y” = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y = 5 \Rightarrow$Tâm đối xứng I(0;5)