Tháng Ba 1, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = – {x^3} + 3{x^2} – 4$.
B. $y = {x^3} – 3{x^2} – 4$.
C. $y = {x^3} + 3{x^2} + 4$.
D. $y = {x^3} + 3{x^2} – 4$.
Hướng dẫn
Từ đồ thị ta thấy đây là dạng đồ thị của hàm số bậc ba và $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } = – \infty $ suy ra hệ số của ${x^3}$ dương, loại A.
Đồ thị hàm số đi qua điểm (0;-4), loại C.
Đồ thị hàm số đi qua điểm (-1;-2) nên loại B.
Vậy D là phương án đúng.