Tháng Tư 18, 2024

Đồ thị đã cho bên cạnh là đồ thị của hàm số nào sau đây?

Đồ thị đã cho bên cạnh là đồ thị của hàm số nào sau đây?
<img class=”alignnone size-medium” src=” https://i.imgur.com/P4P9D1A.png ” width=”259″ height=”142″ />
A. $y = – {x^3} – \frac{3}{2}{x^2} + 1.$
B. $y = – 2{{\rm{x}}^3} – 3{{\rm{x}}^2} + 1.$
C. $y = 2{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^2} + 1.$
D. $y = {x^3} + \frac{3}{2}{x^2} + 1.$
Hướng dẫn
Dựa vào đồ thị và đáp án ta có:
$\left\{ \begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } y = – \infty \\\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = + \infty \end{array} \right. \Rightarrow $Hệ số của ${x^3}$ dương nên loại A, B.
Đồ thị hàm số đi qua các điểm có tọa độ $\left( { – 1;2} \right) \Rightarrow $ Loại D.