Tháng Ba 1, 2024

Mệnh đề nào sau đây đúng về đồ thị hàm số

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ ở bên.

A. $a > 0,b > 0,c < 0,d < 0$
B. $a < 0,b > 0,c < 0,d > 0$
C. $a > 0,b < 0,c > 0,d > 0$
D. $a < 0,b < 0,c > 0,d < 0$ Hướng dẫn Ta có $\lim_{x\rightarrow +\infty }y=+\infty \Rightarrow a> 0$ nên loại B, D.
Đồ thị hàm số y=f(x) giao với trục tung tại điểm (0;1) nên d>0 nên chọn C.