Tháng Ba 3, 2024

Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = \frac{{3x – 1}}{{x + 1}}
A. y=-1
B. y=3
C. x=-1
D. x=2
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số $y = \frac{{3x – 1}}{{x + 1}}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng x=-1