Tháng Hai 24, 2024

Điều kiện để đồ thị hàm số bậc ba

Điều kiện để đồ thị hàm số bậc ba $y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,a \ne 0$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt là
A. $\left\{ \begin{array}{l} {b^2} – 3{\rm{a}}c > 0\\ {y_{C{\rm{D}}}}.{y_{CT}} > 0 \end{array} \right.$
B. $\left\{ \begin{array}{l} {b^2} – 3{\rm{a}}c < 0\\ {y_{C{\rm{D}}}}.{y_{CT}} < 0 \end{array} \right.$ C. $\left\{ \begin{array}{l} {b^2} - 3{\rm{a}}c < 0\\ {y_{C{\rm{D}}}}.{y_{CT}} > 0 \end{array} \right.$
D. $\left\{ \begin{array}{l} {b^2} – 3{\rm{a}}c > 0\\ {y_{C{\rm{D}}}}.{y_{CT}} < 0 \end{array} \right.$ Hướng dẫn $y=ax^3 +bx^2+cx+d \ \ (a\neq 0)$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt $\left\{\begin{matrix} \Delta y'>0\\ y_{CD}.y_{CT}<0 \end{matrix}\right.$