Tháng Ba 3, 2024

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $- {x^3} + 3{x^2} + m = 0$ có 3 nghiệm thực phân biệt.

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $- {x^3} + 3{x^2} + m = 0$ có 3 nghiệm thực phân biệt.
A. -44
D. 0
Do phương trình $- {x^3} + 3{x^2} + m = 0$ có 3 nghiệm phân biệt nên A, B phải nằm về 2 phía của trục hoành nên $m < 0 < m + 4.$ $\Rightarrow - 4 < m < 0.$