Tháng Tư 15, 2024

Cho hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{2x – 1}}$ có đồ thị (C). Khẳng định sau đây là khẳng định sai?

Cho hàm số $y = \frac{{x + 1}}{{2x – 1}}$ có đồ thị (C). Khẳng định sau đây là khẳng định sai?
A. Đồ thị hàm số không có cực trị.
B. Đồ thị hàm số nhận điểm $I\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)$ làm tâm đối xứng.
C. Đồ thị (C) cắt trục hoành tại điểm có tọa độ (0;-1).
D. Giao điểm của (C) với trục tung, trục hoành và gốc tọa độ tạo thành tam giác có diện tích bằng $\frac{1}{2}$
Hướng dẫn
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm (-1;0) nên khẳng định C sai.