Tháng Năm 21, 2022

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: \(\frac{{ – 12}}{{17}};\frac{{ – 3}}{{17}};\frac{{ – 16}}{{17}};\frac{{ – 1}}{{17}};\frac{{ – 11}}{{17}};\frac{{ – 14}}{{17}};\frac{{ – 9}}{{17}}.\)

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: \(\frac{{ – 12}}{{17}};\frac{{ – 3}}{{17}};\frac{{ – 16}}{{17}};\frac{{ – 1}}{{17}};\frac{{ – 11}}{{17}};\frac{{ – 14}}{{17}};\frac{{ – 9}}{{17}}.\)

A. \(\frac{{ – 12}}{{17}};\frac{{ – 3}}{{17}};\frac{{ – 16}}{{17}};\frac{{ – 1}}{{17}};\frac{{ – 11}}{{17}};\frac{{ – 14}}{{17}};\frac{{ – 9}}{{17}}.\)

B. \(\frac{{ – 1}}{{17}};\frac{{ – 3}}{{17}};\frac{{ – 9}}{{17}};\frac{{ – 11}}{{17}};\frac{{ – 14}}{{17}};\frac{{ – 12}}{{17}};\frac{{ – 16}}{{17}}\)

C. \(\frac{{ – 1}}{{17}};\frac{{ – 3}}{{17}};\frac{{ – 9}}{{17}};\frac{{ – 11}}{{17}};\frac{{ – 12}}{{17}};\frac{{ – 14}}{{17}};\frac{{ – 16}}{{17}}\)

D. \(\frac{{ – 16}}{{17}};\frac{{ – 14}}{{17}};\frac{{ – 12}}{{17}};\frac{{ – 11}}{{17}};\frac{{ – 9}}{{17}};\frac{{ – 3}}{{17}};\frac{{ – 1}}{{17}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Để so sánh các số hữu tỉ có cùng mẫu ta so sánh các tử số với nhau.

Vì \( – 1 > – 3 > – 9 > – 11 > – 12 > – 14 > – 16\)

Nên ta có \(\frac{{ – 1}}{{17}} > \frac{{ – 3}}{{17}} > \frac{{ – 9}}{{17}} > \frac{{ – 11}}{{17}} > \frac{{ – 12}}{{17}} > \frac{{ – 14}}{{17}} > \frac{{ – 16}}{{17}}\) .

Chọn C.