Tháng Năm 26, 2022

Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số \(\frac{3}{4}\)?

Trong các phân số sau, phân số nào không bằng phân số \(\frac{3}{4}\)?

A. \(\frac{6}{9}\)

B. \(\frac{9}{{12}}\)

C. \(\frac{{ – \;6}}{{ – \,8}}\)

D. \(\frac{{ – \,3}}{{ – \,4}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Ta rút gọn các phân số rồi đưa các phân số về cùng mẫu số sau đó so sánh hai tử số với nhau.

\(\frac{6}{9} = \frac{2}{3}\,;\,\frac{9}{{12}} = \frac{3}{4}\,;\,\frac{{ – 6}}{{ – 8}} = \frac{3}{4}\,;\,\frac{{ – 3}}{{ – 4}} = \frac{3}{4}.\)

Vậy phân số không bằng phân số \(\frac{3}{4}\) là \(\frac{6}{9}.\)

Chọn A.