Tháng Năm 19, 2022

Cho hai số nguyên \(a\) và \(b\) với \(b < 0\) . Kết quả nào sau đây là sai ?

Cho hai số nguyên \(a\) và \(b\) với \(b < 0\) . Kết quả nào sau đây là sai ?

A. Nếu \(a 0\)

B. Nếu \(a = 0\) thì \(\frac{a}{b} 0\) thì \(\frac{a}{b} < 0\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Xét tính đúng sai của từng đáp án để tìm ra đáp án đúng.

A. Nếu \(a 0\). Đúng

B. Nếu \(a = 0\) thì \(\frac{a}{b} 0\) thì \(\frac{a}{b} < 0\). Đúng

Chọn B