Tháng Năm 19, 2022

Cho các câu sau: (I) Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm. (II) Số hữu tỉ dương lớn hơn số tự nhiên. (III) Số \(0\) là số hữu tỉ âm. (IV) Số nguyên dương là số hữu tỉ. Số các câu đúng trong các câu trên là

Cho các câu sau:

(I) Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm.

(II) Số hữu tỉ dương lớn hơn số tự nhiên.

(III) Số \(0\) là số hữu tỉ âm.

(IV) Số nguyên dương là số hữu tỉ.

Số các câu đúng trong các câu trên là

A. \(1\)

B. \(2\)

C. \(3\)

D. \(4\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về số hữu tỉ

(I) đúng

(II) sai vì số hữu tỉ dương chưa chắc lớn hơn số tự nhiên. Ví dụ: \(\frac{5}{4} < 2\) .

(III) sai vì số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

(IV) đúng vì mọi số nguyên dương đều là số hữu tỉ với mẫu số là \(1\).

Vậy có hai câu đúng.

Chọn B.