Tháng Năm 29, 2022

Điền kí hiệu \( \in ;\) \( \notin ;\) hoặc \( \subset \) vào ô vuông để có phát biểu đúng:

Điền kí hiệu \( \in ;\) \( \notin ;\) hoặc \( \subset \) vào ô vuông để có phát biểu đúng:

Phương pháp giải:

Sử dụng \(N = \left\{ {0;1;2;3…} \right\}\), \(Z = \left\{ {…; – 2; – 1;0;1;2;…} \right\}\)

Tập hợp \(Q\) gồm số hữu tỉ dạng \(\frac{a}{b}\,\,\left( {a,b \in Z,b \ne 0} \right)\)

\( – 2019 \notin \mathbb{N};\) \(\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q};\) \( – 6 \in \mathbb{Q};\) \(\sqrt 4 \in \mathbb{N}.\)