Tháng Bảy 6, 2022

Cho đường thẳng \(AB\) và điểm \(O\) trên đường thẳng đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AB\) vẽ hai tia \(OC\) và \(OD\) sao cho \(\widehat {AOC} = \widehat {BOD} = {50^o}\). Trên nửa mặt phẳng bờ \(AB\) không chứa tia \(OD,\) vẽ tia \(OE\) sao cho tia \(OA\) là tia phân giác của góc \(COE.\) Chọn câu đúng?

Cho đường thẳng \(AB\) và điểm \(O\) trên đường thẳng đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(AB\) vẽ hai tia \(OC\) và \(OD\) …

Cho \(\widehat {AOB} = 50^\circ \) , tia \(OC\) là tia phân giác của \(\widehat {AOB}\). Gọi \(OD\) là tia đối của tia \(OC\). Trên nửa mặt phẳng bờ \(CD\) chứa tia \(OA\), vẽ tia \(OE\) sao cho \(\widehat {DOE} = 25^\circ \). Góc nào dưới đây đối đỉnh với \(\widehat {DOE}\).

Cho \(\widehat {AOB} = 50^\circ \) , tia \(OC\) là tia phân giác của \(\widehat {AOB}\). Gọi \(OD\) là tia đối của tia \(OC\). Trên …

Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O, tạo thành góc MOP có số đo bằng 80o. a) Tính số đo của các góc còn lại. b) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc MOP, Ot’ là tia đối của tia Ot. Chứng minh Ot’ là tia phân giác của góc NOQ. c) Kể tên các cặp góc đối đỉnh là góc nhọn.

Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O, tạo thành góc MOP có số đo bằng 80o. a) Tính số đo của các …

Cho đường thẳng AB và điểm O trên đường thẳng đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tia OC và OD sao cho \(\widehat{AOC}=\widehat{BOD}={{50}^{o}}\) a) Hai góc AOC và BOD có phải hai góc đối đỉnh không? Vì sao? b) Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia OD, vẽ tia OE sao cho tia OA là tia phân giác của góc COE. Hai góc BOD và AOE có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Cho đường thẳng AB và điểm O trên đường thẳng đó. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tia OC và OD …