Tháng Năm 21, 2022

Số \( – \frac{2}{3}\) được biểu diện trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây?

Số \( – \frac{2}{3}\) được biểu diện trên trục số bởi hình vẽ nào dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Sử dụng cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Nếu \(\frac{a}{b}\) là số hữu tỉ âm, ta chia khoảng có độ dài \(1\) đơn vị làm \(b\) phần bằng nhau, rồi lấy về phía chiều âm trục \(Ox\) là \(a\) phần , ta được vị trí của số \(\frac{a}{b}\).

Biểu diễn số \( – \frac{2}{3}\) trên trục số ta được:

Chọn D.