Tháng Năm 20, 2022

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\) với:

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\) với:

A. \(a = 0\,;b \ne 0\)

B. \(a,b \in Z,b \ne 0\)

C. \(a,b \in N\)

D. \(a \in N,b \ne 0\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa số hữu tỉ.

Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\) trong đó \(a,b \in Z\,;b \ne 0.\)

Chọn B.