Tháng Năm 20, 2022

Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

A. \(\frac{{ – 2}}{{ – 3}}\)

B. \(\frac{{ – \,2}}{5}\)

C. \(\frac{{ – \,5}}{{15}}\)

D. \(\frac{2}{{ – 15}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về số hữu tỉ.

\(\begin{array}{l}\frac{{ – 2}}{{ – 3}} = \frac{2}{3} > 0\,;\\\frac{{ – 2}}{5}\, < 0\,;\,\frac{{ – 5}}{{15}} < 0\,\,;\,\frac{2}{{ – 15}} < 0.\end{array}\)

Vậy số hữu tỉ dương là \(\frac{{ – 2}}{{ – 3}}.\)

Chọn A.