Tháng Năm 29, 2022

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ?

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ?

A. \(0,75;\frac{3}{4};\,\frac{{ – 15}}{{ – 20}};\,\frac{{75}}{{150}}\)

B. \(0,5;\,\frac{{50}}{{100}};\,\frac{{ – 2}}{4};\,\frac{3}{{ – 6}}\)

C. \(0,25;\,\frac{{50}}{{200}};\,\frac{1}{4};\,\frac{3}{{12}}\)

D. \(1,5;\,\,2,5;\,\,3,5;\,\,4;5\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Quan sát các đáp án, đưa chúng về cùng một dạng (phân số hoặc số thập phân) nếu tất cả cùng biểu diễn một số ta được đáp án đúng.

Trong các đáp án, chỉ có đáp án C là có các số cùng biểu diễn một số hữu tỉ \(\frac{1}{4}:\)

\(\begin{array}{l} + )\,0,25 = \frac{1}{4}\\ + )\,\frac{{50}}{{200}} = \frac{{50:50}}{{200:50}} = \frac{1}{4}\\ + )\,\frac{1}{4}\\ + )\,\frac{3}{{12}} = \frac{{3:3}}{{12:3}} = \frac{1}{4}\end{array}\)

Chọn C