Tháng Năm 26, 2022

Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{{ – 4}}\)?

Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{3}{{ – 4}}\)?

A. \(\frac{{20}}{{ – 15}}\)

B. \(\frac{{20}}{{15}}\)

C. \(\frac{{ – 12}}{{16}}\)

D. \(\frac{{12}}{{16}}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Nhân cả tử và mẫu của phân số với một số nguyên thích hợp.

\(\frac{3}{{ – 4}} = \frac{{3.4}}{{ – 4.4}} = \frac{{12}}{{ – 16}} = \frac{{ – 12}}{{16}}\)

Chọn C.