Tháng Năm 21, 2022

Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là

Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là

A. \(\mathbb{N}\)

B. \(\mathbb{N}*\)

C. \(\mathbb{Q}\)

D. \(\mathbb{R}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về số hữu tỉ.

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N.

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 là N*.

Chọn C.