Tháng Hai 7, 2023

Kết quả của phép tính (-15) + (-40) là:

Kết quả của phép tính (-15) + (-40) là:

A. -45

C. 55

B. -55

D. -25

Hướng dẫn

(-15) + (-40) = – (15 + 40)= -55

Chọn câu B