Tháng Hai 7, 2023

Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là:

Kết quả của phép tính (+25) + (+15) là:

A. 40

B. 10

C. 50

D. 30

Hướng dẫn

(+25) + (+15) = + (25 + 15) = 40

Chọn câu A