Tháng Hai 7, 2023

Tổng của hai số -313 và -211 là:

Tổng của hai số -313 và -211 là:

A. 534.

B. 524

C. -524

D. -534

Hướng dẫn

(-313)+(-211)= -(313+211)= -524

Chọn câu C