Tháng Hai 7, 2023

Giá trị biểu thức x + (-19), biết x = -25 là:

Giá trị biểu thức x + (-19), biết x = -25 là:

A. 44

B. -44

C. -50

D. -6

Hướng dẫn

thay x = -25 ta được:

(-25) + (-19) = -44

Chọn câu B