Tháng Ba 3, 2024

Vào buổi trưa nhiệt độ ở London là -7$^{o}$C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở London là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6$^{o}$C:

Vào buổi trưa nhiệt độ ở London là -7$^{o}$C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở London là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6$^{o}$C:

A. -13

B. 13

C. -1

D. 2

Hướng dẫn

Nhiệt độ London: (-7) + (-6) = -13

Chọn câu A