Tháng Hai 7, 2023

Tính giá trị biểu thức: a. a + (-25), biết a = 15 b. (-87) + b, biết b = 13

Tính giá trị biểu thức:

a. a + (-25), biết a = 15

b. (-87) + b, biết b = 13

Hướng dẫn

a. Thay a =15 vào biểu thức ta được:

15 + (-25) = – (25 – 15) = -10

b. Thay b = 13 vào biểu thức ta được:

(-87) + 13 = – (87 – 13) = -74