Tháng Hai 7, 2023

Thực hiện phép tính: a. 26 + (-6) b. (-75) + 50 c. 80 + (-220)

Thực hiện phép tính:

a. 26 + (-6)

b. (-75) + 50

c. 80 + (-220)

Hướng dẫn

a. 26 + (-6) = + (26 – 6) = 20

b. (-75) + 50 = – (75 – 50) = -25

c. 80 + (-220) = – (220 – 80) = -140