Tháng Hai 7, 2023

Kết quả của phép tính (-50) + 30 là:

Kết quả của phép tính (-50) + 30 là:

A. -20

C. -30

B. 20

D. 80

Hướng dẫn

(-50) + 30 = -(50 – 30) = -20

Chọn câu A