Tháng Hai 7, 2023

Tính và so sánh kết quả: a. 37 + (-27) và (-27) + 37 b. 16 + (-16) và (-105) + 105

Tính và so sánh kết quả:

a. 37 + (-27) và (-27) + 37

b. 16 + (-16) và (-105) + 105

Hướng dẫn

a. 37 + (-27) = (37 -27) = 10

(-27) + 37 = (37 -27) = 10

b. 16 + (-16) = 16 – 16 = 0

(-105) + 105 = 105 – 105 = 0