Tháng Hai 7, 2023

Chọn câu phát biểu sai:

Chọn câu phát biểu sai:

A. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

B. -5 + 4 = -1

C. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 1

D. 5 + (-12) = -7

Hướng dẫn

A. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0: Đúng

B. -5 + 4 = – (5 – 4) = -1: Đúng

C. Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 1: Sai

D. 5+(-12)= -7: Đúng

Chọn câu C