Tháng Hai 7, 2023

Tìm số nguyên a biết rằng a nhỏ hơn 2 năm đơn vị

Tìm số nguyên a biết rằng a nhỏ hơn 2 năm đơn vị

A. -2

B. -3

C. -4

D. -5

Hướng dẫn

Ta có: 2 + (-5) = a

a = – (5 – 2)

a = -3

Chon câu B