Tháng Hai 7, 2023

Kết quả của phép tính 80 + (-120) là:

Kết quả của phép tính 80 + (-120) là:

A. -40

C. -200

B. 40

D. 200

Hướng dẫn

80 + (-120) = – (120 – 80) = -40

Chọn câu A