Tháng Mười Hai 6, 2023

Chọn câu đúng:

Chọn câu đúng:

A. (-43) + (-187) > -100

B. (-26) + (-75) = -101

C. (-56) + (-63) > 0

D. (-98) + (-98) = 0

Hướng dẫn

A. Sai vì (-43) + (-178) = -221 < -100

B. (-26) + (-75) = – 101: Đúng

C. (-56) + (-63) = – 119 > 0: Sai vì -119 < 0

D. Sai vì (-98) + (-98) = -198 0

Chọn câu B